Потреби практики

Прийнята в даний час в практиці проектування заміна реального неоднорідного масиву фіктивної однорідної середовищем являє собою приватний спосіб вирішення інженерних завдань, який з точки зору теорії неможливо зіставляється з використанням структурних ймовірнісно-статистичних моделей. Однак через труднощі теоретичного характеру більшість споруд розраховується виходячи з використання моделі основи у вигляді однорідної середовища. Простота цього прийому, придатного в якості першого наближення, забезпечила йому широке застосування при проектуванні.

Потреби практики призводять до все більш широкого використання при розрахунках основ будинків і споруд структурних моделей. Існує два основних типи структурних моделей за способом задання неоднорідності: детерміновані та статистичні. У детермінованих моделях кожна фізична точка масиву гірських порід наділяється цілком певним значенням досліджуваного властивості, причому ці значення в різних точках можуть бути різними.

У статистичних моделях задається лише вірогідність того, що в даній фізичної точці масив буде володіти тим чи іншим значенням властивості, тобто задається закон розподілу досліджуваної властивості, причому зазвичай у всіх точках масиву цей закон передбачається однаковим.

На жаль, у практиці проектування в даний час використовуються тільки детерміновані моделі, причому майже виключно однорідні та кусково-однорідні.

Статистичні моделі розрахунку підстав і споруд практичного застосування. Тут слід зазначити, що процес проектування (або проект споруди) являє собою по суті справи проектні прогнози, тобто прогнозується поведінка геолого-технічного об'єкта в процесі будівництва та експлуатації будівель і споруд.

Геолого-технічні об'єкти реалізуються на практиці, і кожне знову вибудуване споруда по суті великомасштабний експеримент, де при досить добре організованій системі спостережень можна не тільки перевірити надійність багатьох прогнозів, зроблених у процесі вишукувань, а й встановити характер, масштаби, а іноді і причини наблюдающихся розбіжностей і на цій основі намітити шляхи і методи їх усунення. Крім того, тут відкривається можливість для широкого впровадження в практику досліджень і проектування методів інженерно-геологічних аналогій.